Pokiaľ na webovej stránke Mestských lesov Dobšiná nájdete fotografiu z podujatí, kde sa nachádzate a nesúhlasíte s tým, aby táto fotografia bola zverejnená na našej stránke, kontaktujte nás na emailovej adrese: ml@ml.dobsina.sk

Aktuality ML Dobšiná

OZNAM 

 

Na základe odporúčania Ústredného krízového štábu došlo od 6. mája k uvoľneniu nových ekonomických opatrení proti šíreniu COVID-19. V rámci otvorenia ďalších prevádzok môžeme opätovne sprístupniť pre verejnosť služby v oblasti ubytovania a prenájmu našich chát.
Pozývame preto širokú verejnosť na krátkodobé pobyty v útulných chatách na Gápli, v Rakovci alebo Mlákach. Komu nestačia tradičné poľovnícke chatky nech využije náš najnovší objekt Chatu Ľadová, ktorá ponúka štandartné ubytovanie so sociálnymi zariadeniami na izbách. 
Čas, ktorý nám nedovolil prevádzkovať naše zariadenia sme využili na celkovú očistu, dezinfekciu a úpravu okolia chát. Pripravili sme pre návštevníkov viacero príjemných prekvapení, preto neváhajte a využite možnosť vopred si objednať termíny, ktoré sa postupne budú obsadzovať.
Bližšie informácie nájdete na : www.mldobsina.sk, 058/ 7941291, ml@mldobsina.sk
Tešíme sa spoločne s vami na príjemné chvíle strávene v lone čarovnej prírody na chatách Mestských lesov Dobšiná.
         

 

Apríl mesiac lesov  

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tvoria najdokonalejšie spoločenstvo v prírode. Lesné porasty sú živými organizmami, ktoré rastú, dospievajú ale aj hynú a podľa toho by sme sa k nim mali správať. Les a všetko čo v ňom žije po stáročia existovalo v dokonalej harmónii. V lese nič nevyjde nazmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie, je to prirodzený kolobeh života. Samozrejme na lesy by sme nemali myslieť len v tomto mesiaci, lesy potrebujú našu opateru počas celého roka a to najmä v tejto ťažko skúšanej dobe.  Dobšinské lesy po stáročia prechádzali rôznymi etapami vývoja a boli ovplyvňované rôznymi prírodnými ale i ľudskými vplyvmi. Či už to bolo pastierstvo, baníctvo, hutníctvo alebo poškodenie imisiami no najmä v posledných desaťročiach pod tlakom klimatických zmien, častými vetrovými kalamitami a sekundárne aj kalamitami, ktoré spôsobuje na ihličnatých porastoch podkôrny hmyz. Naše lesy prechádzajú ťažkou skúškou v boji s týmto biotickým činiteľom a aby toho nebolo málo prichádza ďalší problém vo forme korona vírusu, ktorý má rozsiahle a negatívne účinky na celospoločenské dianie nevynímajúc nepriamo znova aj naše lesy. Dovoľte mi v krátkosti poinformovať verejnosť o situácii, ktorá v týchto pohnutých mesiacoch ovplyvňuje aj hospodárenie v mestských lesoch. Od začiatku roka spoločnosť naďalej prechádza šetriacimi a úspornými opatreniami, ktoré plynule prebiehajú už od konca roka 2018. Samozrejme to nesúvisí so spomínanou pandémiou, je to proces, ktorý jednoducho súvisí s ukončením spracovania rozsiahlych náhodných ťažieb, ich neustály pokles, logické znižovanie tržieb za predaj dreva. Na strane druhej nás čakajú vysoké pestovné úlohy vo forme prípravy plôch pre zalesňovanie, sadbu, ošetrovanie, ochranu a ďalšie výchovné zásahy vykonávané na mladých lesných porastoch. Nachádzame sa v zložitej situácií, ktorá sa týka nielen našich dobšinských lesov, ale je to už problém celoeurópsky. Obrovské náhodné ťažby najmä v okolitých  krajinách presýtili trh s ihličnatou hmotou, čo má za následok prepad cien dreva a jeho neustále znižovanie. Z dôvodu spomínanej pandémie boli zatvorené strategické drevospracujúce podniky, problémy nastávajú s rušením železničnej dopravy v niektorých štátoch a neistotou v kamiónovej doprave. Toto všetko má za následok aj dočasné pozastavenie ťažbových prác v našej spoločnosti. Snažíme sa znížiť zásoby dreva na všetkých lokalitách a minimalizovať tak finančné dopady v prípade zhoršenej situácie. Prednostne sme spracovali čerstvú vetrovú kalamitu z posledných mesiacov a naďalej budeme pokračovať v odstraňovaní jej zbytkov v náväznosti na likvidáciu dreva napadnutého podkôrnym hmyzom. Veríme, že situácia sa bude postupne uvoľňovať aby sme dokázali tento výpadok dobehnúť. Odlišná situácia je v činnostiach pestovania lesa. Práve apríl je v našom prípade kľúčovým mesiacom kedy začíname na pripravených holinách „zakladať nový les“. Podľa ročného plánu predloženého v MsZ sme počítali s objemom zalesňovacích prác pre jarné zalesňovanie na celkovej ploche cca 163 ha, čo predstavuje asi 400 tis. Sadeníc, z toho vlastných cca 100 tis. a nakupovaných cca 300 tis. Celkové priame náklady by mali činiť 170 tis. Eur. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou sme sa obávali ísť do väčšieho rizika, ktoré mohlo a môže vzniknúť v súvislosti s uzavretím prevádzok, možného prenosu vírusu medzi ľudí, ktorí sa bezprostredne zúčastňujú na zalesňovaní vlastnou prácou, organizačne, či kontrolou. Z tohto dôvodu by mohlo dôjsť k úplnému zastaveniu prác a tým aj k znehodnoteniu sadbového materiálu. Po dohode s pestovnými skupinami sme zvolili určitý kompromis, ktorý zohľadňuje trocha aj sociálnu situáciu ľudí vzhľadom na to že od jesene vlaňajšieho roka čakajú na pracovnú príležitosť a nechceli sme zalesňovanie odkladať a posúvať na ďalšie roky. Rozhodli sme o variante, v ktorom použijeme vlastné sadenice s doplnením len určitej časti nakupovaných  oproti plánu. V tomto prípade by sme použili vlastný a vyzdvihnutý materiál v množstve cca 150 tis. a nákup cca 100 tis. sadeníc. Ak by sa podarilo tento objem zalesniť v jarných mesiacoch apríl, máj, tak zvyšok by sme posunuli na jesenné zalesňovanie. Táto alternatíva síce počíta s určitým rizikom, kedy je potrebné zaplatiť za dodané sadenice cca 20 tis. Eur no, dáva zase záruku, že pestovné partie by plánovaný objem zalesňovania v tomto roku splnili v celom objeme. Veľmi dôležitú pozornosť sme venovali aj ochrane zdravia pracovníkov, ktorí nastupujú do pestovných prác. Oslovili sme všetkých vedúcich služieb, aby sme ich informovali o mimoriadnej situácii, o ochranných opatreniach voči vlastným zamestnancom, ale aj voči naším, ktoré budú musieť dodržiavať. Všetky tieto pokyny sú zakotvené aj v dodatkoch k zmluvám a budeme vyžadovať ich dôsledné plnenie. Všetci vedúci pestovných partií prejavili pripravenosť na jarné zalesňovanie aj so zreteľom na dodržiavanie ochranných opatrení berúc na vlastnú zodpovednosť situáciu, ktorá je spojená s pandémiou koronavírusu. Pevne veríme že tieto práce spojené s obnovou lesa stihneme vykonať v stanovených termínoch pri plnom zdraví a dúfajúc aj s lepšou podporou počasia. Na záver by som chcel osloviť všetkých milovníkov prírody, turistiky, či cykloturistiky, ktorí navštevujú naše lesy, aby boli všímaví pri potulkách v našom okolí. Jar je obdobie zvýšeného nebezpečenstva požiarov, čoho sme už boli svedkom pri hasení nášho, tohto roku prvého lesného požiaru nad cigánskou osadou. Aj napriek škode, ktorá vznikla v poraste môžeme hovoriť o veľkom šťastí, že sa podarilo požiar lokalizovať a zneškodniť tak rýchlo. Touto cestou by som sa chcel poďakovať rýchlemu zásahu profesionálnych aj dobrovoľných hasičov a všetkým ľuďom, ktorí promptne reagovali a nahlasovali túto mimoriadnu udalosť či už nám, alebo dispečingu hasičského a záchranného zboru.  Chceli by sme občanov požiadať o spoluprácu pri odhaľovaní ďalších negatív, ktoré sa v posledných mesiacoch v okolí Dobšinej objavujú. Je to hlavne zakladanie čiernych skládok a nepovolený vstup motocyklami a  štvorkolkami do lesov. Vzhľadom na to, že dochádza k porušovaniu zákona, pripravujeme v spolupráci s mestskou políciou opatrenia na odhaľovanie a prevenciu týchto činností s využitím fotopascí a inej techniky. Predsa len budeme radi, ak nás budete naďalej informovať o takomto ľahostajnom konaní, prípadne o nových lokalitách čiernych skládok, ktoré by sme následne mohli asanovať . Prajeme vám pekné chvíle prežité v plnom zdraví, ktoré strávite v prírodnom prostredí okolia Dobšinej. /ml@mldobsina.sk, 058/7941291/  

Lesu zdar!                             Marcel Kollárik, konateľ Mestských lesov Dobšiná, spol. s r.o.

OZNAM

Vzhľadom na situáciu vzniknutú z dôvodu šírenia ochorenia koronavírusu (COVID-19) a na základe prijatých opatrení krízového štábu MÚ Dobšiná oznamujeme verejnosti, že prevádzka spoločnosti Mestské lesy Dobšiná bude od 16. marca 2020 do odvolania fungovať v obmedzenom režime.Prosíme občanov mesta, obchodných partnerov o prednostne využívanie elektronickej, prípadne mobilnej komunikácie pri objednávkach dreva a služieb. Zároveň žiadame zákazníkov o realizáciu úhrad faktúr prednostne prostredníctvom internet bankingu. V mimoriadnych prípadoch, keď občania nedokážu platby realizovať prostredníctvom internetu, môžu túto službu do odvolania zatiaľ realizovať v pokladni spoločnosti ML Dobšiná, avšak len s ochrannými pomôckami (ochr. rúško, ochr. rukavice) prostredníctvom výdajného okna.
Kontakty: 058 / 7941 291    e-mail: ml@mldobsina.sk              
Spoločnosť bude raz týždenne vykonávať dezinfekciu priestorov pracoviska a z tohto dôvodu bude vstup do prevádzky úplne uzavretý. Bližšie informácie budú sprístupňované na budove spoločnosti a webovej stránke: www.mldobsina.sk                                 
 V Dobšinej dňa 16.03.2020

 

   Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. získalo na základe výzvy č.2/PRV/2015 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) nenávratný finančný príspevok vo výške 836 304,86 EUR.

Opatrenie:      8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a
                      prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Schéma štátnej pomoci: SA.41971 na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými
                                     požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
                                    (podopatrenie 8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Oblasť zamerania: P4
Kód projektu: 083KE020007
Názov projektu: Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Mestské lesy Dobšiná, 
                         spol. s r.o.
Poskytovateľ finančného príspevku: Pôdohospodárska platobná agentúra (www.apa.sk)
Cieľ projektu: Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Mestské lesy Dobšiná, spol.
                     s r.o. a zvyšovanie ochrany lesa pred požiarmi:

- Rekonštrukcia existujúcich lesných ciest nachádzajúcich sa v lokalite Suchý vrch a Gápeľ na lesné
  protipožiarne cesty čím sa zabezpečí lepšia dopravná dostupnosť na územie z poh ad
  nitorovania a predchádzania lesných požiarov
- Vybudovanie požiarnej nádrže Gápeľ a rekonštrukcie požiarnej nádrže Rakovec prinesie možnosť
  rýchleho prístupu k vode, v prípade hasenia požiaru, nakoľko v blízkom okolí je možnosť čerpania
  značne obmedzená a tým je rýchlosť zásahu hasičskej techniky k požiaru obmedzená a časovo
  náročná.
- Vybudovanie protipožiarneho monitorovacieho systému, ktorý zabezpečí plynulý protipožiarny
  monitoring na pozemkoch Mestských lesov Dobšiná. Systém je navrhnutý tak, aby bol schopný
  pokrývať minimálne 70 % porastov patriacich Mestským lesom Dobšiná. Snímanie je vykonávané z
  vymedzených bodov t.j. Lesná škôlka Hámor, Gúgel, Ranč pod Ostrou skalou, Administratívna 
  budova Mestských lesov Dobšiná, Manipulačno- expedičný sklad Mestských lesov Dobšiná
  prostredníctvom kamier. Cieľom je prevencia a včasná detekcia vzniku požiaru a tým zrýchlená
  možnosť zásahu a jeho odstránenia.

Vybudované v rámci projektu:

Úsek č.1 – protipožiarná lesná cesta Suchý vrch

- Dĺžka cesty 7,429 65 km
- Rúrové priepusty 13 ks
- Výhybne 1 301 m2
- Lichobežníková priekopa 1 626 m

Úsek č.2 – protipožiarna lesná cesta Gápel

- Dĺžka cesty 0,382 84 km
 - Obratisko

Celková dĺžka vybudovaných protipožiarnych lesných ciest: 7,812 49 km.
 
Požiarna nádrž Rakovec
Požiarna nádrž Gápel

- Kolaudačné konanie vodnej stavby 15.januára 2020
- Udelenie kolaudačného rozhodnutia č. OU- RV- OSZP- 2020/000845

Protipožiarny monitorovací systém

- Výmera dosahu detekcie 4 351,33 ha (min. 70 % pozemkov Mestských lesov Dobšiná, spol. s r.o. )

Celková výška oprávnených výdavkov: 836 304,86 €
Nenávratný finančný príspevok: 836 304,86 €
Realizátor stavby: STRABAG s.r.o.

Odovzdanie staveniska: 16. apríla 2019
Začiatok projektu: 29.apríl 2019
Ukončenie projektu: 11.október 2019
Preberacie konanie: 16. októbra 2019

 

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.


Ponuka služieb verejnosti

sklolka

Spoločnosť Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. ponúka počas jarných mesiacov širokej verejnosti svoje služby vo forme orania, kultivácie pooraných plôch, mulčovania trávnatých plôch a kosenia menších trávnatých plôch.
Podmienkou pre vykonanie prác je dostatočný priestor na otáčanie sa a nízky sklon terénu.Objednávky zasielajte písomnou formou listu alebo emailu, poprípade telefonicky na ústredí mestských lesov.

Náučný chodník  - Dobšinská Maša


Nová Stratégia trvalo udržateľného využívania  lesného bohatstva Slovenska

Odborná Platforma:  „zachráňme lesné bohatstvo slovenska“  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: