Pokiaľ na webovej stránke Mestských lesov Dobšiná nájdete fotografiu z podujatí, kde sa nachádzate a nesúhlasíte s tým, aby táto fotografia bola zverejnená na našej stránke, kontaktujte nás na emailovej adrese: ml@ml.dobsina.sk


Aktuality ML Dobšiná

Odpredaj nadbytočného majetku Mestských lesov Dobšiná,spol. s r.o.

 

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. na základe uznesenia č.156 -7/XI-2019-MsZ mestského zastupiteľstva odpredávajú prebytočný majetok:

1. Nákladné vozidlo Man TGA 26.390 6x6 BL typ H82 s HR a prípojné vozidlo Umikov, PO 2.18

(náhľad) IMG_20190812_133359.jpg
2. Pracovný stroj JCB 416 HT

(náhľad) 20190704_123305.jpg
3. Špeciálny prepravník Avia

(náhľad) IMG_20191118_065342.jpg
4. Pásový traktor DT 75

(náhľad) P1070598 (2).JPG

Informácie najdete tu... , alebo na Mestských lesoch Dobšiná, spol. s r.o., Turecká 54/51, 049 25 Dobšiná

  Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

Ukončenie projektu:

V roku 2015 podala spoločnosť Mestské lesy Dobšiná projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 v celkovej výške 842 763 EUR. Napriek enormnej snahe pracovníkov našej spoločnosti a veľmi krátkej dobe na prípravu a podanie projektu bolo úsilie v roku 2017 zmarené rozhodnutím o neschválení žiadosti o NFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve. V ďalšom období sme sa snažili využiť všetky mechanizmy na to aby bola naša žiadosť opätovne prehodnotená a to sa nám podarilo v roku 2018, keď na základe rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bola žiadosť schválená a v druhej polovici roka aj podpísaná zmluva  o poskytnutí NFP. Vzhľadom na blížiacu sa zimu bol s vybratou spoločnosťou STRABAG dohodnutý posun termínu stavby na jar 2019.
16. apríla 2019 sme mohli konečne zahájiť realizáciu  projektu: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov keď bolo odovzdané stavenisko  dodávateľovi prác spoločnosti STRABAG s.r.o., ktorá započala s výstavbou protipožiarnych lesných ciest Pingarty – Suchý vrch – Rakovec, lesnej cesty Gápel,  protipožiarnych nádrží pri chate v  Rakovci a na Gápli. Poslednou realizáciou bol aj protipožiarny monitorovací systém pre detekciu vzniku požiaru.
V rámci výstavby a rekonštrukcie lesných protipožiarnych ciest kategórie 2L boli realizované zemné práce na rozšírení krajníc a telesa cesty, jej spevnením štrkovým podkladom v dvoch vrstvách o celkovej dĺžke cca 8 km. Oba cesty boli po celej dĺžke zabezpečené priečnymi a pozdĺžnymi odvodňovacími zariadeniami vo forme priekop, rigolov, nových priepustov a kovových odrážok. Požiarna nádrž Rakovec bola rekonštruovaná z pôvodného umelého jazierka na ktorom sa prehĺbilo dno, vybudoval prívodný, odtokový kanál a oporný múr hrádze s výpustným objektom. Požiarna nádrž Gápel je novobudovaná zemná nádrž, plne zapustená do terénu. Na vnútorné svahy a dno boli vo viacerých vrstvách aplikované štrkové lôžka, nepriepustná fólia s ručne vykladaným kamenivom. Výstavba protipožiarneho monitorovacieho systému obsahuje 16 kamier rozmiestnených na viacerých lokalitách územia spravovaného našou spoločnosťou. Tieto špeciálne kamery by mali slúžiť ako zabezpečovací prvok pre prevenciu a včasnú detekciu možného požiaru.
Tak ako sme informovali v jarných mesiacoch, jedná sa doposiaľ o najväčšiu investíciu našej spoločnosti prostredníctvom cudzích nenávratných finančných prostriedkov. Momentálne prebiehajú na jednotlivých stavebných úsekoch posledné dokončovacie práce, tak aby mohli byť odovzdané a pripravené na kolaudáciu. V mene spoločnosti Mestské lesy Dobšiná by som sa chcel osobne poďakovať všetkým zamestnancom, projektantom, dodávateľom a subdodávateľom prác, ktorí akoukoľvek formou prispeli k realizácii tohto náročného projektu. Zároveň sa chcem poďakovať širokej verejnosti, vlastníkom pozemkov i návštevníkom poľovných revírov či turistom a cykloturistom za trpezlivosť a obmedzenie, ktoré bolo spôsobené počas stavebných prác v priebehu roka.
Na záver môžem len skonštatovať že úsilie vynaložené od roku 2015 nevyšlo na zmar a pre mesto Dobšiná ako vlastníka pozemkov sme prostredníctvom nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskej platobnej agentúry zhodnotili a zveľadili majetok o viac ako 800 tis. eur.

V Dobšinej, 10. 10. 2019                          Marcel Kollárik, konateľ spoločnosti ML Dobšiná

 

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.


Lesný požiar na Martinke.

Dňa 9.7.2019 bol na ústredie Meststkých lesov nahlásený lesný požiar. Po prijatí telefonátu pracovníci Mestských lesov lokalizovali požiar v lokalita Martinka na Gúgli. Požiar bol ihneď nahlásený na linke 150 a boli tiež privolaný dobrovolný hasiči z mesta Dobšiná. Likvidácie požiaru sa zúčastnili tri cisternové vozi HaZZ a jedno vozidlo dobrovoľných hasičov Dobšiná. Pri zásahu tiež pomáhali dobrovolný hasiči z obce Stratená. V nočných hodinách sa podarilo požiar uhasiť. Lokalita bola po uhasení sledovaná počas celej noci.

Poďakovanie patrí všetkým zasahujúcim hasičom.

Lesný požiar na Martinke

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.


Ponuka služieb verejnosti

sklolka

Spoločnosť Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. ponúka počas jarných mesiacov širokej verejnosti svoje služby vo forme orania, kultivácie pooraných plôch, mulčovania trávnatých plôch a kosenia menších trávnatých plôch.
Podmienkou pre vykonanie prác je dostatočný priestor na otáčanie sa a nízky sklon terénu.Objednávky zasielajte písomnou formou listu alebo emailu, poprípade telefonicky na ústredí mestských lesov.

Náučný chodník  - Dobšinská Maša


Nová Stratégia trvalo udržateľného využívania  lesného bohatstva Slovenska

Odborná Platforma:  „zachráňme lesné bohatstvo slovenska“  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: