Psl 2015 - 2024

Program starostlivosti o lesy na roky 2015 až 2024

Okresný úrad v Košiciach odbor opravných prostriedkov  vydal dňa 26.7.2013 rozhodnutie o určení LC a určil výmeru Lesného  celku Mestské lesy Dobšiná na 6 572,97 ha lesných pozemkov, ktorých užívateľom sú Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. Okresný úrad v Košiciach odbor opravných prostriedkov vydal dňa 3.4.2014 rozhodnutie ktorými vyhlásil lesy osobitného určenia o dňa 4.6.2015 rozhodnutie ktorým vyhlásil ochranné lesy. Dňa 1.7.2015 Okresný úrad v Košiciach odbor opravných prostriedkov schválil návrh plánu starostlivosti o les pre lesný celok Mestské lesy Dobšiná na lesných hospodárskych celkoch Dobšiná, Ľadová, Nižná Slaná a Mlynky, na celkovej výmere 6 566,34 ha s rozsahom úloh určených v PSL, ako aj s charakteristikami o lesnom pôdnom fonde a porastových zásobách, ktoré sú súčasťou PSL vypracovaného Euroforest, s.r.o., Topoľová č. 26, Zvolen 960 01 na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2024.

Základné údaje o lesnom hospodárskom pláne Mestských lesov Dobšiná:


Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na LUC Mestské lesy Dobšiná k 31.12.2015

tab 1.jpg

Program starostlivosti o les je vypracovaný len na lesnom pôdnom fonde evidovanom v katastri nehnuteľností registra „C“. Drevinami zarastené parcely evidované v registri „E“ ako trvalý trávnatý porast, lúka, roľa ..., sa nemohli zahrnúť do LPF a ani sa na ne nevypracoval PSL.


Výmera lesných pozemkov podľa ich funkčnosti

Výmera v ha  

tab 2.jpg


Kategórie lesných porastov

Kategórie lesných porastov v ha  

tab 3.jpg0

kategorie.jpg

V rámci kategórie lesov osobitného určenia sú vyhlásené chránené územia reprezentované najmä Národným parkom Slovenský raj s jeho ochranným pásmom. V rámci NP sa nachádza chránený prírodný výtvor Dobšinská ľadová jaskyňa a Národná prírodné rezervácia Stratená a Prírodná rezervácia Ostrá skala. Celé územie NP Slov. raj spolu s lokalitami Danková, Cudzenisko, Strmá pyrť a Čelo je zahrnuté do NATURY 2000. 

tab 4.jpg

   V súčasnosti je v procese schvaľovania návrh zonácie NP Slov. Raj, ktorá bude riešiť členenie chránených území na zóny A až D, kde v A zóne bude platiť terajší 5. st. ochrany v B zóne 4. st. ochrany, C zóne 3. st. ochrany a v D zóne 2. st. ochrany. Výhľadovo sa uvažuje s postupným preklasifikovaním území v B zóne na A zónu a vytvorenie tak uceleného jadra Národného parku. V rámci toho došlo k úprave hraníc ochranného pásma NP a hraníc NP s vymedzením zón v NP.   V rámci možnosti náhrad za obmedzenie bežného hospodárenia v zmysle § 61 zákona o OPaK v súvislosti s riešením zonácie NP sa pristúpilo k možnosti náhrady za obmedzenie bežného hospodárenia v A zóne formou finančnej náhrad v zmysle § 61 zákona o OPaK.   


Sumárne údaje LHP na roky 2015 – 2024            

tab 5.jpg

Zásoby dreva na obdobie 2015–2024 oproti obdobiu 2005–2014 klesli o 31,48 m3/ha pokles sa týka ihličnatého dreva u listnatého je nárast zásoby. Výška ťažby dreva klesla o 15,4 %. Zvyšuje sa podiel listnatého dreva a starnutím lesných porastov aj výška obnovných ťažieb. Pri tvorbe PSL sme presadzovali súčasný trend výchovných zásahov, a to pri prebierkach do 50 rokov a prerezávkach sme požadovali jeden výchovný zásah za decénium s výnimkou živných stanovíšť. Tým nám klesla ich výmera a môžeme sa orientovať na zásahy s vyššou silou a kvalitou. Cieľom pri trvalo udržateľnom hospodárení v lese je maximalizovať prirodzený spôsob obnovy lesných porastov. Tam, kde sa nedá zabezpečiť prirodzená obnova, je nutné ju nahradiť umelou obnovou (zalesňovanie), s využitím vlastných semenných zdrojov pre pestovanie sadeníc v našej lesnej škôlke.


Vývoj ťažieb v nasledujúcich desaťročiach

.jpg

Uvedené grafy udávajú, že pokiaľ hospodárenie v Lesnom  celku Mestské lesy Dobšiná bude v intenciách programov starostlivosti o les, tak sa výška ťažieb v jednotlivých desaťročiach  po spracovaní kalamity a poklese ťažby v druhom a treťom desaťročí sa od štvrtého desaťročia bude zvyšovať až do roku 2064, a to zo súčasných 25 000 m3/rok, na 30 000 m3/rok. Je to ovplyvnené dobrým hospodárením v lese a postupným zvyšovaním vekových stupňov. Vplyvom týchto dvoch hlavných faktorov sa bude zvyšovať hektárová zásoba dreva v jednotlivých porastoch. Zároveň sa bude zvyšovať podiel obnovných ťažieb oproti výchovným ťažbám. Samozrejme uvedený vývoj je odborný predpoklad, ktorý sa môže vplyvom mnohých príčin (kalamity, suchá, požiare, krádeže, atď.) meniť v jeho neprospech.


Zastúpenie lesných drevín

tab 6.jpg

Za desať rokov nám mierne stúpol pomer ihličnatých drevín o 4,46 % v neprospech listnatých drevín. Predpoklad ďalšieho vývoja je však opačný  súvisí to s agresiou listnáčov ako vývojovo mladších druhov a ich schopnosti prispôsobovať sa znečistenému životnému prostrediu a klimatickému otepľovaniu. Listnáče sú odolnejšie voči biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom. Vysoké zastúpenie druhovej biodiverzity zvyšuje ekologickú stabilitu lesných ekosystémov.


Výmery lesných obvodov

tab 7.jpg

Najväčšia výmera lesného obvodu je LO 03 Ľadová, a to z dôvodu vysokého podielu lesných porastov zahrnutých do chránených území, z ktorých je väčšina ponechaná na tzv. samovývoj.


Alternatívny PSL v chránených územiach s 5. stupňom ochrany a v územiach NATURA 2000

Pri tvorbe PSL sme požadovali vyhotovenie alternatívneho plánu ako jeho súčasť. Dôvodom je možnosť uplatnenia majetkovej ujmy v ďalších rokoch. Podľa platných zákonných predpisov v súčasnosti  je možnosť žiadať majetkovú ujmu v porastoch, kde sa uplatnili obmedzujúce požiadavky ochrany prírody a krajiny. Alternatívny plán je vyhotovený len pre porasty, v ktorých je vylúčený akýkoľvek zásah, teda sú „bez zásahu“. Obmedzenia rôzneho čiastkového rozsahu v ostatných porastoch lesov osobitného určenia nie sú v alternatívnom pláne započítané, pretože je problematické ich exaktne vyčísliť. Je potrebné zdôrazniť, že sa jedná o značnú hodnotu. Ak zoberieme na zreteľ, že sa jedná väčšinou o porasty vo veku nad 110 rokov s vysoko kvalitným drevom, je ujma podstatne vyššia. Následným dopadom je zníženie pracovných príležitostí v lese a nedostatok dreva pre domácich spracovateľov, vrátane palivového dreva pre obyvateľov.


Vyhlásenie k certifikačnej schéme FSC

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. týmto vyhlasujú, že sa zaväzujú dodržiavať princípy a kritériá stanovené certifikačnou schémou FSC v rámci obhospodarovania lesného majetku.


 

 

  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: