Profil spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti: Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Turecká 54/51, 049 25 Dobšiná
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 31.12.1993
IČO: 31 683 410
IČ DPH: SK 2020500757
Označenie zápisu v Obchodnom registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Meststkého súdu Košice , v odd. Sro., vo vložke č. 4039/V
Konateľ spoločnosti: Ing. Mgr. Jozef Rogos
Spoločník: Mesto Dobšiná
Výška podielu na základnom imaní: 100%
Výška základného imania: 118735 €
Valné zhromaždenie: zastúpené štatutárnym orgánom spoločníka – primátorom mesta              pánom Jánom Slovákom
Dozorná rada:      predseda – Radovan Žori

                             členovia – Karol Horník, Martin Lipták, Mgr. Pavol fajdek, Milkan Horvath st.,

                                              Milan Horváth ml., Mgr. Mária Hutníková, Marián Kalmár, Emil Kozák, 

                                              Anna Macková, Ján Málik


Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. je pokračovateľom bohatých a dlhodobých tradícií lesníctva na Slovensku. Naša spoločnosť, ako obhospodarovateľ a nájomca majetku mesta Dobšiná, je už svojou podstatou zaviazaný k jeho čo najlepšiemu zhodnocovaniu. Toto zhodnocovanie však nemožno prednostne merať len finančným ziskom. Oveľa lepším ukazovateľom je trvalá schopnosť lesa plniť všetky jeho funkcie.

Prvou mestskou organizáciou bol Mestský lesný a drevársky podnik založený 12.10.1992. Dňa 1.12.1993 bol premenovaný na Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. so 100% účasťou mesta. Jediným spoločníkom a zároveň vlastníkom spoločnosti je Mesto Dobšiná.

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č.145-30/IX-2004-MsZ je najvyšším orgánom spoločnosti Valné zhromaždenie, ktoré zastupuje primátor mesta ako jediný zástupca spoločníka.

Kontrolným orgánom je dozorná rada.

Spoločnosť Mestské lesy Dobšiná má uzavretú Zmluvu o nájme lesnej pôdy, lesných porastov a iných nehnuteľnosti č. 23/0/R 13/2005 a Dodatky č.1 až 16 s Mestom Dobšiná, Zmluvu o nájme lesných pozemkov a Zmluvu o spoločnom obhospodarovaní lesných pozemkov s Lesmi SR, š.p. Banská Bystrica a Slovenským pozemkovým fondom. Na základe týchto zmlúv a dodatkov obhospodaruje spoločnosť majetok mesta Dobšiná, Lesov SR, š.p. a  neznámych vlastníkov na celkovej výmere 6 594 ha. Komplexne zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s obhospodarovaním lesov a ostatného majetku zvereného do nájmu.

  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: