História Mestských lesov Dobšiná

História Mestských lesov Dobšiná oficiálne začala koncom roka 1992, keď mesto Dobšiná v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí protokolárne prevzalo od štátnych lesov vlastnícke práva k lesným pozemkom na celkovej výmere 6 616,24 ha. Dňa 19.10.1992 bol zaregistrovaný Mestský lesný a drevársky podnik mesta Dobšiná, ktorý prevzal zodpovednosť za spravovanie lesného majetku. Lesy sa rozprestierajú v pohorí Slovenského Rudohoria a v Národnom parku Slovenský raj. Len 54 % lesov je plne hospodársky využívaných, 22 % lesov je ochranných a 24 % tvoria lesy osobitného určenia.

Prevodom Mestského lesného a drevárskeho podniku bez likvidácie boli zriadené k 31.12.1993 Mestské lesy Dobšiná spol. s r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným je zriadená v zmysle Obchodného zákonníka, zákona číslo 513/91 Zb. Mesto Dobšiná je jediným stopercentným spoločníkom neštátnej obchodnej spoločnosti Mestské lesy Dobšiná s.r.o., so sídlom na ulici Turecká 54, 049 25 Dobšiná, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 4039/V, oddiel: Sro.

Mestu sa od štátu vrátil len lesný pôdny fond (LPF), bez akéhokoľvek majetku, strojov, zariadení, ciest, budov a hlavne zamestnancov. Začiatok hospodárenia bol poznačený zmenou spoločenského zriadenia Slovenska, nedostatkom finančných prostriedkov, meniacou sa legislatívou a s ňou súvisiacou neustálou zmenou postupov a štruktúr. Budovanie Mestských lesov Dobšiná spol. s r.o. bol a naďalej zostáva postupný a cielený proces. Postupne došlo k stabilizácii zamestnancov a služieb v pestovnej i ťažbovej činnosti. Zjednotili sa pracovné, organizačné, mzdové a technologické postupy.

Sprehľadnilo sa účtovníctvo, znižujú sa pohľadávky a nevznikajú záväzky po lehote splatnosti. Zvyšuje sa priemerné speňaženie za drevo, racionalizujú sa náklady, nezvyšuje sa stav zásob, čo vytvára priaznivejšiu finančnú situáciu a spoločnosť, popri ziskovosti, začala výraznejšie pomáhať vlastníkovi lesov - mestu Dobšiná.

 


  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: